1. החלטת ועדת שלושה מתאריך 1.2.2018 בנושא: אספקה והתקנה של מזגנים מס' מ/15/2017

הועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על אספקת הטובין על ידי הספק על פי חוזה שיערך במסגרת התקשרות עם זכיין במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח- 1987.

 

2. החלטת ועדת שלושה מתאריך 1.2.2018 בנושא: אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות מס' : מש/33/2017.

הועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על אספקת הטובין על ידי הספק על פי חוזה שיערך במסגרת התקשרות עם זכיין במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח- 1987.