דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»תכנית מתאר»שלבי התכנית
 

שלבי התכנית

ת כ נ י ת   מ ת א ר   מ ק ו מ י ת    נ צ ר ת   ע י ל י ת
שלבי התכנית צוות התכנון שיתוף הציבור טופס משוב מידע תכנוני ודוחות
שלבי התכנית
להלן השלבים השונים בהכנת התכנית:
שלב א' - ברור מוקדם ואיסוף נתונים וניתוחם - בתהליך
בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים, וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתכנית בהם: תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה, תשתיות, מגורים, חברה, שימור, סביבה ועוד. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרים סוגיות והזדמנויות אליהן צריכה התכנית להתייחס.
שלב ב' - הגדרת חזון, מטרות וגיבוש פרוגרמה רעיונית - בתהליך
על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדר החזון להתפתחותה העתידית של העיר, מטרות התכנית, יעדיה וסוגיות תכנוניות מרכזיות. מטרות ויעדי התכנית עשויים להתעדכן במהלך הכנת התכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני הפיתוח המרכזיים.
שלב ג' - הכנת חלופות תכנוניות לתכנית המתאר וגיבוש חלופה נבחרת
בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו כנקודת המוצא לתכנון. החלופות התכנונית מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תכנית המתאר.
שלב ד' - גיבוש תכנית המתאר והכנת המסמכים
בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית: תשריט, הוראות תכנית ונספחים, לקראת הגשתם לוועדת המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית. בהמשך תיכנס התכנית לתהליך אישור סטטוטורי בוועדה המחוזית צפון.