דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»תכנית מתאר»שיתוף הציבור
 

שיתוף הציבור

ת כ נ י ת   מ ת א ר   מ ק ו מ י ת    נ צ ר ת   ע י ל י ת
שלבי התכנית צוות התכנון שיתוף הציבור טופס משוב מידע תכנוני ודוחות
דרכים להשפיע- שיתוף הציבור
שיתוף הציבור הוא חלק אינטגראלי מתהליך התכנון. בתהליך ישתתפו מגוון "בעלי העניין" הקשורים לנצרת עילית - תושבים, נבחרי ציבור ועובדי עירייה, נציגים של משרדי ממשלה, ארגונים כלכליים, ארגונים חברתיים, ארגונים ירוקים, ועוד.
תהליך השיתוף יותאם לשלבי התכנון ולבעלי העניין השונים, המנגנונים העיקריים לשיתוף הציבור יהיו כדלקמן:
  • שקיפות וידוע: העברת מידע וקבלת משוב על ידי אתר אינטרנט זה. ניתן לשלוח משוב על התכנית לאגף הנדסה בעירייה, טופס משוב.
  • מפגשים ציבוריים רחבים אליהם יוזמנו כלל תושבי העיר והמתעניינים בנושא.
    המפגש הראשון התקיים ב- 22.01.2014 - סיכום המפגש
  • דיונים מובנים עם נציגי קבוצות ובעלי עניין מוגדרים: תהליך שיתוף מתמשך עם קבוצה של כ-40 תושבים. המפגשים יוקדשו לדיון בתוצרים התכנונים שיגובשו לאורך תהליך התכנון. סדנת חשיבה ראשונה התקיימה במאי 2013 - סיכום הסדנה.
תהליך שיתוף הציבור נועד להאיר את העמדות והעדפות הציבור בנושאים תכנוניים שונים והללו יהוו חלק אינטגרלי ממכלול השיקולים בגיבוש תכנית המתאר. עם זאת, תכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק" והיא כפופה למדיניות התכנון המחוזית והארצית ולהחלטות מוסדות התכנון הסטטוטורים.