דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העירייה»מחלקת רישוי עסקים
 

מחלקת רישוי עסקים

בעלי תפקידים במחלקה
 
מנהל מחלקת רישוי עסקים - גידי פרידמן
בית העירייה (קומה 3), רח' גלבוע 16, נצרת עילית 17682.
טלפון: 04-6478830
פקס: 04-6552241
 
תברואנית רישוי עסקים - פולינה שלמנזון
טלפון: 04-6478975
 
רכזת רישוי עסקים - אודליה קפלן
טלפון: 04-6478821
 
שעות קבלת הקהל
יום ראשון – 16:00 - 18:00
יום שני – 09:00 - 13:00  
יום שלישי – 09:00 - 13:00
יום רביעי – אין קבלת קהל
יום חמישי – 09:00 - 13:00

 
 
 
מדריך מקוצר להגשת בקשה לרישיון עסק בנצרת עילית
 
 
עיריית נצרת עילית מעודדת פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה, תוך דאגה שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק במטרה להגן על הציבור הרחב
 
בעל עסק נכבד!
כל עסק הטעון  רישוי בצו רישוי עסקים ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. כמו כן יש להגיש בקשה גם במקרים הבאים: חידוש רשיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח
 
על מנת לפתוח בהליך לקבלת רישיון לעסק, כפי שמחייב החוק, על בעל העסק (ועליו בלבד) להגיש בקשה לרישיון עסק, המחלקה לרישוי עסקים בעיריית נצרת עילית.
בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א 2000 יש לצרף לבקשה לרשיון עסק את המסמכים הבאים: 
1. צילום תעודת זהות של מבקש הרשיון.
2. תוכנית סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק (בהתאם לתקנות רישוי עסקים מצ"ב הנחיות).
3. חוזה שכירות או חוזה רכישה ונסח טאבו של הנכס.
4. לגבי עסק המופעל ע"י חברה בע"מ או תאגיד אחר.
• תעודת רישום ברשם החברות
• תזכיר התאגדות של החברה
• תקנון החברה
   אישור רו"ח או עורך דין החברה על מורשי החתימה בחברה•
 
 
המחלקה לרישוי עסקים, שומרת לעצמה הזכות לדרוש לצרף מסמכים נוספים, הכל על פי ובהתאם להוראות
החוק, התקנות והצווים שהותקנו לפיו
לתשומת ליבך! הפעלת עסק ללא רשיון מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 על כל המשתמע מכך
!אנו מאחלים לכם בהצלחה
 
 
 
ההנחיות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים וגברים כאחד!
 
בברכה,
מחלקת רישוי עסקים
עיריית נצרת עילית
 
 
 
 
תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק
 
תרשים סביבה
א. תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות
    העניין.
ב. בתרשים סביבה יצויינו:
 1. הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, בציון מספרם
     כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.
 2. מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500
     מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.
 3. הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.
 
מפה מצבית
א. מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.
תיקון התשע"ג – 2012
ב. במפה מצבית יצוינו:
   1. שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו. גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
   2. מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.
   3. מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.
   4. מיתקנים לסילוק אשפה.
   5. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.
   6. מערכות לכיבוי אש.
   7. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושרותים.
   8. מקומות החנייה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית הגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקונות חנייה),
       התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.
 
תכנית עסק
א. תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן: תכנית העסק תיערך  בקנה מידה של 1:100 זולת אם
     דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.
ב. בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:
    1. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.
    2. מתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.
    3. מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
    4. פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה.
    5. מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן.
    6. מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולט עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ
        לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה. רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.
    7. מיתקנים לאצירת אשפה ופינוייה.
    8. ארובות.
    9. מערכות וציוד כיבוי אש.
    10. מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.
    11. המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה  המיועדים להריסה, כשהם מסומנים
          בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות).
    12. מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).