דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העירייה»מבקר העירייה
 

מבקר העירייה

 

מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

תיאור העיסוק:
 • לבדוק אם פעולות העירייה וכל  גוף עירוני מבוקר*, לרבות פעולות לפי חוק תכנון והבניה,  התשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
 • לבדוק את פעילות עובדי העירייה.
 • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 • לבדוק אם תוקנו הליקוים שעליהם הצביע מבקר העירייה או מבקרים חיצונים אחרים.
 • בדיקת תלונות הציבור.
 • *גוף עירוני מבוקר- המועצה הדתית, התאגידים וכן כל גוף נתמך או מתוקצב למעלה מ- 10% מתקציבו ו/או גוף אשר העירייה משתתפת בהתנהלותו.
מעמד:
למבקר העירייה מעמד מיוחד על פי החוק, המאפשר לו אי תלות בגורמים הנתונים לביקורתו. על-פי  סעיף 167(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה, אלא אם נתקיימו בו כל אלה:
 • הוא יחיד ;
 • הוא תושב ישראלי ;
 • הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ;
 • הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון ;
 • הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת ;
 • הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות מקומית.

 

תלונות הציבור:

​1. ​עצמאות הממונה במילוי תפקידו
במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.​ ​ ​ ​
2.​ חובת סודיות
הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוקזה או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית – רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.​ ​ ​ ​
3.​ הגשת תלונה
א. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו​ ​ ​
ב. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:​ ​ ​
1) המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.​ ​
2) המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט​ ​
4.​ דרך הגשת תלונה
תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.​ ​ ​ ​
5.​ תלונות שאין לבררן
א. לא יהיה בירור בתלונות אלה:​ ​ ​
1) תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;​
2)​ תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
3) תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
4)​ תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
5)​ תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
ב.​ ​ לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
1) תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;​
6.​ דרכי בירור התלונה
א.​ תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.
ב.​ הוגשה תלונה שלפי סעיף 3 או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.
ג.​ הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
ד.​ הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 3 – גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.
ה.​ הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.
ו. לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור –
1) לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;​
2)​ לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 3(א) להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (1).​
ז. אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
ח.​ הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות המקומית את התלונה האמורה;
בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.​
ט. בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

ביקורת:

מטלות תחומי אחריות:
 • קביעת תכנית עבודה שנתית ליחידת הביקורת הכוללת: נושאים שעל פי שיקול דעת המבקר מחייבים ביקורת, או נושאים לביקורת על פי דרישת ראש העיר או נושאים שועדת ביקורת דרשה לבקרם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
 • ביקורת פעולות העירייה בתחומים שונים וביקורת מוסדות, מפעלים או תאגידים שהעירייה משתתפת ביותר מ - 10% מהתקציב שלהם או משתתפת במינוי הנהלתם.
 • מעקב אחר תיקון ליקויים שהתגלו בעירייה ופורסמו בדו"חות הביקורת של מבקר העירייה ומבקר המדינה.
 
אחריות וכפיפות ניהולית:
 • אחריות: עובדי יחידת הביקורת.
  כפיפות: מועצת העיר.
גורמי קשר:
 • גורמי קשר בתוך העירייה:
  יחידות שונות בעירייה  -  ביקורת הפעילות.
  עובדי העירייה או כל גוף עירוני מבוקר  -  ביקורת הפעילות.
 • גורמי קשר מחוץ לעירייה:אזרחים/תושבים  -  קבלת אינפורמציה ותלונות בתהליך הביקורת.
  עמיתים ומבקרי רשויות מקומיות  -  קיום מפגשים לצורך קבלת מידע מגורמים ממשלתיים וכן לצורך קיום הרצאות בתחומי ביקורת.
  משרד מבקר המדינה  -  דו"ח מבקר המדינה יכול לשמש את מבקר הרשות המקומית (ולהיפך).
  מועצה דתית  -  ביקורת הפעילות.
  מפעל/מוסד/גוף שהעירייה משתתפת ב- 10% מתקציבו או משתתפת במינוי הנהלתו  -  ביקורת הפעילות.

משרד מבקר העירייה:  בית העירייה, קומה 3

מבקר העירייה - ינון ביטון

מזכירת הלשכה - זהבה אמסלם
טלפון: 04-6478831 פקס: 04-6456830

דוא"ל: mevaker@nallit.org.il


עיריית נצרת עילית, רחוב גלבוע 16, נצרת-עילית  17682